Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe z internetového obchodu na stránke www.ekoclim.sk prevádzkovaného firmou EKOCLIM spol. s r. o. so sídlom na Družstevnej ulici č. 51 v Ivanke pri Duanji, 90028. Obchodné podmienky slúžia k tomu, aby obchodné vzťahy so zákazníkmi mali právne záväzný základ pre obe strany.

Predávajúci:

EKOCLIM spol. s r. o.
Družstevná 51,
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 31434606
IČ DPH: SK 2020362300

Kupujúci:

Kupujúci – koncový užívateľ – fyzická osoba (bez uvedenia IČO) – ďalej koncový používateľ – na začiatku obchodného vzťahu odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje. Právne vzťahy predávajúceho s koncovým používateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník), ako i súvisiacimi predpismi.

Kupujúci – podnikateľský subjekt, pri začatí obchodného vzťahu predkladá predávajúcemu údaje o svojej právnej subjektivite – presný názov a sídlo, IČO a DIČ. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho – podnikateľského subjektu výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), ako i súvisiacimi predpismi. Individuálna zmluva s kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.

2. Bezpečnosť a ochrana informácií

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania).

3. Objednanie tovaru

Zákazník prostredníctvom e-shopu urobí objednávku tovaru, ktorá obsahuje druh tovaru, jeho množstvo, cenu, meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za objednanie a prevzatie tovaru, miesto dodania a spôsob dopravy. Táto objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a zákazník jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom, a súhlasí s nimi. Na základe objednávky zašle predávajúci na e-mail zákazníka prehľad objednaného tovaru s uvedením jeho druhu, množstva a ceny. Po prijatí objednávky, nasleduje jej potvrdenie predávajúcim (zvyčajne do jedného pracovného dňa). Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany

Objednanie tovaru môže za zákazníka vykonať priamo predávajúci a to na základe e-mailového, alebo telefonického dopytu zákazníka. Na základe údajov podaných zákazníkom môže predávajúci vytvoriť nezáväznú objednávku. Zákazníkovi je potom zaslaná cenová kalkulácia na jeho e-mail. Zákazník je povinný riadne prekontrolovať tovar s tým, že akceptovaním, t.j. zaplatením tejto objednávky vyjadruje svoj súhlas s konkrétnym materiálom aj týmito obchodnými podmienkami.

4. Storno objednávky

Objednávku možno stornovať e-mailom, prípadne telefonicky.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením, t.j. do doby zaplatenia. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.

Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo došlo k zvýšeniu ceny tovaru na strane dodávateľa predávajúceho alebo ak nie je schopný tovar za ním uvedenú cenu v danú chvíľu dodať z iných dôvodov. V takom prípade bude predávajúci neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo odoslaná na adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 5 pracovných dní). Predávajúci je tiež oprávnený stornovať objednávku, ak nebola platba za tovar vykonaná v stanovenom termíne. Platba zo strany zákazníka sa považuje za riadne uhradenú v prípade, že je najneskôr v deň splatnosti (uvedený na faktúre) riadne a úplne pripísaná na účet predávajúceho.

5. Reklamácie

Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho pozorne si prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky bezodkladne uplatniť u predávajúceho, na neskoršie reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru, pri doprave nebude braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.

Odporúčania pre preberanie zásielok

Pri prevzatí tovaru je v záujme kupujúceho pozorne si prekontrolovať obsah zásielky, na neskoršie reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný ohľad. Podpísaním dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar bol dodaný v poriadku.

Vzhľadom k tomu, že dopravu Vami objednaného tovaru vo väčšine prípadov zabezpečuje tretia osoba, dodržujte nasledujúci postup:

Pri dodaní tovaru si dôkladne skontrolujte stav tovaru. Ak je všetko v poriadku, potvrďte prevzatie tovaru podpísaním dodacieho (prepravného) listu. Jeho podpísaním vyjadrujete súhlas s tým, že tovar bol dodaný bez chýb a v množstve, ktoré je uvedené v dodacom liste.

6. Platobné podmienky

Platba sa vykonáva (po odsúhlasení podmienok objednávky, ceny za tovar, dopravu a manipuláciu a termíne dodania) jedným z nasledovných spôsobov:

  • platba v hotovosti pri prevzatí tovaru v našej predajni;
  • platba vopred na bankový účet predávajúceho;
  • platba pri dodaní, tzv. na dobierku (možná len pri tovare ktorý sa nachádza priamo v našom sklade).

Cena je platná do doby splatnosti uvedenej vo výzve k platbe. Po tejto lehote splatnosti sa cena tovaru môže zmeniť. V prípade platby zo zahraničia je zákazník povinný uhradiť sumu v eurách.

7. Dodacie podmienky

Tovar je expedovaný najmä podľa možností výrobcu alebo dodávateľa, ďalej podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho a to v čo najkratšom možnom termíne po záväznom potvrdení objednávky predávajúvim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na požadované miesto a jeho prevzatia. Tovar môže prevziať iba osoba k tomu oprávnená alebo osoba poverená. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Pokiaľ si kupujúci v objednávke vopred neobjedná u predávajúceho zloženie tovaru z korby vozidla, je povinný vykonať zloženie tovaru vlastnými silami a prostriedkami v čo najkratšom čase.

Ak odmietne kupujúci prevziať predmet plnenia bezdôvodne, znáša všetky náklady spojené s dodaním tovaru v plnej výške.

Ak neprevezme kupujúci predmet plnenia z dôvodov na jeho strane (napr. v dohodnutom termíne nie je na mieste dodania prítomný kupujúci alebo ním určená osoba alebo kupujúci nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, prípadne nie je schopný zložiť tovar), nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

Ceny tovaru sú uvedené na webových stránkach. V závislosti od množstva objednaného tovaru môže dôjsť k ich zmene.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky – najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu.

Ak kupujúci bez výhrad potvrdí prevzatie zásielky podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie ohľadne druhu, množstva alebo poškodenia tovaru pri doprave nebude braný ohľad.

8. Doprava

Zákazník si môže tovar vyzdvihnúť priamo v našej predajni, alebo mu bude doručený.

Dopravu tovaru zaisťuje predávajúci. Cena za dopravu tovaru a manipuláciu s je stanovená podľa skutočne vynaložených nákladov v súlade s podmienkami dodávateľov alebo dopravcov, ktorí zabezpečujú dodanie tovaru. Uvedené náklady na dopravu a manipuláciu sú zahrnuté do celkovej ceny objednávky, ktorá je uvedená vo výzve k platbe.

V prípade, že je doprava tovaru objednaná s vykládkou a dopravu tak zaisťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujúcemu účtovaná vykládka i v prípade, že pri prevzatí tovaru samotnú vykládku odmietne a tovar vyloží vlastnými silami.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Zákazník právo odstúpenia od zmluvy uplatní e-mailom. Zákazník vráti tovar na vlastné náklady nepoškodený, v pôvodnom obale a s orginálnym dokladom o kúpe. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť kompletný aj s príslušenstvom. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi uhradenú sumu za tovar do 15 dní od odstúpenia od zmluvy na jeho účet.

formulár na odstúpenie od zmluvy

10. Používané doklady

Elektronická verzia objednávky – vypĺňa kupujúci na www.ekoclim.sk.

Potvrdenie objednávky – výzva na zaplatenie (odoslaná na e-mail).

Vystavenie daňového zálohového dokladu potvrdzujúceho prijatia úhrady na účet – len u platby vopred (originál pre kupujúceho, kópie predávajúci).

Vystavenie dodacieho listu a jeho potvrdení kupujúcim pri prevzatí tovaru (originál a jedna kópia pre predávajúceho, kópie kupujúci).

Vystavenie faktúry – daňového dokladu, odovzdanie súčasne s tovarom alebo zaslanie originálu kupujúcemu po dodaní tovaru (originál kupujúci, kópia predávajúci).

11. Zodpovednosť za správnosť údajov

Vzhľadom na skutočnosť, že informácie uvedené na webových stránkach sú preberané od tretích strán a môžu preto obsahovať nepresnosti, nemôžeme bezvýhradne garantovať ich informačnú hodnotu. Nenesieme teda zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť použitím informácií z našich webových stránok.

12. Zákaznícka podpora

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii a v priebehu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocní pri riešení prípadných problémov.

 
Joomla Slide Menu by DART Creations

Nákupný košík

VirtueMart
Váš košík je prázdny.